DIVJAD

VRSTE DIVJADI V LOVIŠČU

 

Srnjad je temeljna vrsta divjadi in je po celotnem lovišču neenakomerno
teritorialno zastopana. Njeno številčnost ocenjujemo na približno 300 glav,
kar pomeni, da je 7 glav na 100 ha lovne površine.
Letni odstrel pa dosegamo okoli 120 glav srnjadi v primernem starostnem
in spolnem razmerju.

Divji prašič je stalno prisoten v lovišču le na tistem predelu lovišča, kjer
mu gozd nudi dovolj kritja tekom celega leta. V jesensko zimskem času
pa se številčnost prašičev poveča zaradi obilne prehrane, ki jo nudi biotop,
če dobro obrodi plodnostjo drevje.
Številčnost divjih prašičev ocenjujemo na 20 glav, kar je za naše razmere
tudi dovolj velika številčnost glede na razdrobljenost gozdne in kmetijske
posesti.
Letni odstrel prašičev pa znaša nekje tudi povprečno 20 glav.

Gams je stalno prisoten v severozahodnem predelu lovišča, ki meji z
lovsko družino Dobovec. Številčnost tropa gamsov res ni velika je pa
stalna in relativno stabilna, njeno prisotnost v lovišču že beležimo v
predvojnem obdobju to je nekje od leta 1919 dalje.
Letni odstrel gamsov je le simboličen, je pa stalen.

Jelen je v lovišču v zadnjem času vse bolj pogosto prisotna, ker lastniki
vse pogosteje postavljajo zasebne obore za rejo damjakov, ki pa v
oborah poleg damjaka vsi redijo tudi navadnega jelena. To pa je sigurno
vzrok za vse pogostejši obisk jelenjadi v našem lovišču, ki prihaja k nam
iz osrednjega gojitvenega območja.

Muflon je kot ne avtohtona vrsta divjadi v našem lovišču številčno dokaj
dobro zastopan. Številčnost, ki jo sedaj ocenjujemo v lovišču šteje že
preko 100 osebkov živali.
Rastišče kakor imenujemo prostor ki ga zasedajo mufloni leži na levem
bregu doline Sopote in je značilen za to vrsto, ki so ga mufloni izbrali
sami, ko so le ti iskali ustrezen življenjski prostor.
Letni odstrel te divjadi se sedaj v naši lovski družini giblje okli 25 osebkov v
določeni starostni in spolni strukturi.

Od ostale vrste dlakaste in pernate divjadi pa je v lovišču najštevilčnejša
lisica, kuni belica in zlatica, poljski zajec, dihur, hermelin,
podlasica
 in pižmovka.
Od pernate divjadi pa je poleg race mlakarice v lovišču prisotna tudi
črna liska, krehelc in labod grbec.